CLUB GEGEVENS

1. Reglement van inwendige orde
2. Het bestuur

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

Hoofdstuk I – Algemene Bepalingen.

1. Iemand is lid van WTC Spoor vanaf het ogenblik dat hij of zij het lidgeld heeft betaald. Ieder lid is gehouden het reglement te kennen en na te leven.

2. Het bestuur zorgt op regelmatige tijdstippen voor de uitgifte van het clubblad "WTC Spoor" waarin zowel de fietstochten als de wandelingen – alsook de andere activiteiten – worden kenbaar gemaakt. Ieder lid kan bijdragen leveren (teksten, persoonlijke voorstellen) die in het clubblad worden opgenomen. Deze activiteiten zijn tevens te raadplegen via de website www.wtc-spoor.be. De leden die beschikken over internet ontvangen geen clubblad en worden geacht kennis te nemen van de mededelingen via de website.

3. Het bestuur beslist elk jaar over:

  • de openings- en de sluitingsdata van het werkseizoen;
  • de activiteiten (verder clubuitstappen genoemd) die tijdens dit werkseizoen in aanmerking worden genomen voor het clubklassement (zie verder);
  • het bedrag van het jaarlijks lidgeld.

4. De betaling van het lidgeld houdt in dat het lid verzekerd is voor Burgerlijke Aansprakelijkheid tijdens de activiteiten van de club. Voor de fietsers wordt tevens een lichamelijke ongevallenverzekering afgesloten. De verzekerde bedragen worden vermeld op het aansluitingsformulier.

5. Tijdens de clubuitstappen dient elke deelnemer zich te houden aan de wegcode, alsook aan de specifieke veiligheidsmaatregelen gegeven door de verantwoordelijke (bestuurslid, wegkapitein, wandelgids enz.) van de clubuitstap.
Bij ernstige inbreuken (zoals door een rood licht rijden, een stoplicht negeren of het oversteken van gesloten overwegen...) krijgen overtreders geen km toegekend voor deze uitstap.
Het bestuur kan ook sancties opleggen aan leden die zich niet behoorlijk gedragen voor, tijdens of na de clubuitstappen.

6. Het bestuur houdt het clubklassement bij voor de fiets- en wandeluitstappen en publiceert op regelmatige tijdstippen de tussenstanden, zowel via het clubblad als via de website. In deze klassementen wordt het lid slechts opgenomen vanaf deelname aan een activiteit.

7. Om de deelname aan de uitstappen te stimuleren wordt elk jaar de titel van clubkampioen toegekend aan degene die de meeste kilometers in clubverband bij mekaar heeft gehaald. Bij gelijk aantal kilometers telt het aantal deelnames.
Per kampioen en per categorie wordt een geldsom of waardebon voorzien van € 50. Bij meerdere kampioenen in eenzelfde categorie wordt een geldsom of waardebon voorzien van €25, met een maximum van € 50 per gezin.
Een categorie kan slechts een kampioen bevatten indien er in deze categorie minimum 3 leden regelmatig deelnemen aan de clubuitstappen. Eén en dezelfde persoon kan slechts éénmaal een kampioenentitel bekomen: óf in de A-ploeg óf in de B-ploeg óf in het wandelklassement.
De uitreiking van deze geldsom of waardebon zal geschieden op de kampioenenviering, waarvan het bestuur de datum bepaalt. Enkel de leden aanwezig op deze viering krijgen de verdiende geldsom of waardebon, tenzij anders beslist door het bestuur.

8. Het bestuur is niet verantwoordelijk bij ongevallen die voortvloeien uit één van de hierna vermelde gevallen van grove schuld: staat van dronkenschap of strafbare alcoholintoxicatie of soortgelijke toestand veroorzaakt door het innemen van andere producten dan alcoholhoudende dranken, roekeloze of kennelijk gevaarlijke daden, het niet naleven van de wegcode of van de bevelen van een bestuurslid, de verantwoordelijke organisator of wegkapitein.

9. Ieder lid gedraagt zich steeds hoffelijk tegenover zijn medeleden en medeburgers. Er wordt ook rekening gehouden met het milieu: kapotte tubes, binnenbanden noch ander afval worden achtergelaten.

10. Wijzigingen aan dit reglement kunnen voorgesteld worden door de leden. Deze worden door de secretaris op de agenda geplaatst van de eerstvolgende bestuursvergadering, behandeld en gestemd bij gewone meerderheid en gepubliceerd in het eerstvolgende clubblad en via de website.

11. De statuten van de club zijn ter inzage op elke Algemene Vergadering of op eenvoudige aanvraag bij de voorzitter.

12. Ingeval van betwistingen is enkel het bestuur gemachtigd om beslissingen te nemen.

Hoofdstuk II – Bijzondere bepalingen voor het fietstoerisme.

1. WTC Spoor bestaat uit twee categorieën wielertoeristen:

  • Groep A: hier ligt het accent op een gezonde fysieke inspanning. Er is een goede fysieke conditie vereist.
  • Groep B: de fietsuitstappen bij de B-groep zijn beperkter in afstand en in snelheid.
2. Iedere clubuitstap vertrekt aan sporthal "De Veldmuis" en eindigt aan hondenschool "Herleving" te Geraardsbergen, tenzij anders vermeld in de kalender der fietstochten. Het vertrekuur wordt eveneens vermeld. De verplaatsingen naar het vertrekpunt en terug van het eindpunt geschieden individueel, met eigen vervoer en op eigen verantwoordelijkheid.

3. Komen in aanmerking voor het clubklassement A-groep:
  • de eerste wandeltocht van het nieuwe wandelseizoen (half februari)
  • de fietstochten opgenomen in de fietskalender vanaf maart tot en met september.
4. Komen in aanmerking voor het clubklassement B-groep:
  • de eerste wandeltocht van het nieuwe wandelseizoen (half februari)
  • de fietstochten opgenomen in de fietskalender vanaf maart tot en met september.
5. Tijdens de clubuitstappen wordt gefietst in groep en wordt de snelheid aangepast aan ieders mogelijkheden. Na een beklimming wordt gewacht tot iedereen terug aansluiting heeft gekregen en al fietsend op adem is gekomen. Elke fietstocht dient voor minimum 90 % in groepsverband meegereden te worden om in aanmerking te komen voor het clubklassement.

6. Bij elke uitstap beschikt het lid over een fiets die technisch en wettelijk in orde is en zorgt voor een minimum aan herstellingsmateriaal (reserve tube of binnenband). Bij pech van één van de leden wordt gewacht, eventueel geholpen door de andere leden.

7. Tijdens de clubuitstappen dient de clubuitrusting - koerskledij Feryn - gedragen. Deze zal steeds verzorgd, deftig en in goede staat zijn. Bij niet naleving wordt de rit niet opgenomen in het clubklassement. Voor leden die aansluiten tijdens het seizoen, is deze regel niet van toepassing.

8. Tijdens rally's en fietstochten BWB/BBR of georganiseerd door een andere club dient ieder lid zich te schikken naar de reglementering en de speciale onderrichtingen van de organisatoren.

9. De kampioenenviering gaat telkenmale gepaard met een souper. Deelnemende leden aan dit souper krijgen een clubkorting. Deze clubkorting is niet cumuleerbaar met deze van het wandeltoerisme.

Hoofdstuk III – Bijzondere bepalingen voor het wandeltoerisme.

1. Iedere clubuitstap vertrekt en eindigt op de plaats vermeld in het clubblad of elke andere mededeling. Ook het vertrekuur wordt erin vermeld. De verplaatsingen naar het vertrekpunt en terug geschieden individueel, met eigen vervoer en onder eigen verantwoordelijkheid.

2. Tijdens de wandelingen wordt een gemiddeld wandeltempo (ongeveer 5 km/uur) aangehouden en wordt op regelmatige tijdstippen gewacht zodat de groep samenblijft.

3. Enkel de wandeluitstappen gedaan tussen half februari en eind september komen in aanmerking voor het clubklassement.

4. Tijdens de clubuitstappen dient de kledij steeds verzorgd, deftig en in goede staat te zijn. Het dragen van een fluo-veiligheidsvestje bij duistere weersomstandigheden is een must!!!

5. Tijdens wandelingen georganiseerd door een andere club dient ieder lid zich te schikken naar de reglementering van de organisatoren.

6. De kampioenenviering gaat telkenmale gepaard met een souper. Deelnemende leden aan dit souper krijgen een clubkorting. Deze clubkorting is niet cumuleerbaar met deze van het fietstoerisme.